Beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate, Vasile Pârvan Contribuții Epigrafice La Istoria Creștinismului Daco-Roman


Dar el a lăsat o sumă de domenii ale vieţii romane nestudiate mai de aproape.

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate

Mai înainte de toate istoria internă a provinciilor romane, a fost numai schiţată de el ; istoria spiritului public roman în lumea antică, marile mişcări religioase, în general civi­ lizaţia creatoare o r i vegetativă a imperiului roman, mai nici n'au fost atinse de e l ; Mommsen a pregătit numai drumurile spre aceste r e g i u n i : p r i n publicarea şi c r i ­ tica ştiinţifică a izvoarelor, prin lămurirea şi expu­ nerea organizaţiei politice şi administrative, p r i n siste­ matizarea «encyclopedică» a faptelor vieţii materiale; şcolarii săi au mers apoi, pe drumurile deschise de dânsul, mai departe: dar, numai întrucât au avut înşişi sârguinţa «umanistă» a maestrului.

Şi de aceştia au www. Pentru Europa sud-estică n'a fost chiar nici-unul.

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate

Prin urmare, o nouă excerptare, a tuturor izvoa­ relor — literare şi monumentale — cu p r i v i r e la Europa sud-estică, în desvoltarea civilizaţiei omeneşti de aici, între graniţele de timp, a. Pentru învăţatul român, care şi-ar luă asupră-şi sarcina mai sus descrisă, s'ar mai i v i însă, încă o d i ­ ficultate: împreună cu alţii, o r i s i n g u r— după cum ar găsi o r i nu, tovarăşi harnici şi pricepuţi — beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate a r trebui acum, ad hoc, să sape şi să publice şi rămăşiţele a n ­ tice, în cea m a i mare parte încă nedesgropate, ascunse în pământul ţărei noastre.

Dacă faţă de o aşa de multiplă activitate ca adunător şi editor de izvoare cu p r i v i r e la istoria veche a Europei sud-estice, i-ar mai rămâne acelui cercetător şi timpul de a prelucrà tot el, într'o scriere istorică proprie, materialul adunat, e o întrebare. IX ce bun, din punctul de vedere personal, să-şi m a i închidă viaţa în munca ingrată a adunării de material?

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate

Şi totuşi, admiţând că lumea noastră ştiinţifică şi cea oficială s'ar arătă înclinate să susţină moral şi ma­ terial o lucrare ca cea mai sus caracterizată, ştiu că a r fi cineva — destul de sceptic faţă de propria-i glorie pos­ tumă, şi destul de entuziast pentru anume idealuri «an­ tice»,— care să-şi consacre activitatea operei pomenite.

V i g n y— şi în c a r e a c e l e «mediocrităţi intrigante» hotărăsc de s o a r t a t u t u r o r a după placul şi interesele l o r : «totius autein iniustitiae nulla capitalior est quam eorum qui, cum maxime fallunt, id agunt ut viri boni esse videantur», — «.

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate

C ă delà C l a u d i u sîn a n u l 47 fu «im­ pusă questorilor obligaţia de a da regulat in fiecare an pe cheltuiala lom «. Adepţii acestei prejudecăţi, cari uită că o sumă din ins­ tituţiile şi practicele vieţii noastre actuale sânt, în ce priveşte conţinutul lor logie-sufletesc, cam tot aşa de clare şi cAvingătoare ca expresiile şi formele osificate, presidau în amfiteatrun ibid.

Cunoştinţa vieţii sufleteşti actuale, nu în formele ei, ci în spiritul ei, se poate dobândi numai plecând delà originile ei daco-romane: noi continuăm azi gân­ d u r i născute în mintea străbunilor noştri : unele idei l o r le erau neclare, nouă n i s'au lămurit,— altele însă şi-au pierdut de mult interesul pentru noi, - însfârşit câteodată el totuşi încă n u a u z i s e în viaţa s a — p e n t r u v r e m e a I m p e r i u l u i — de «consiliile», c i n u m a i de «şedinţele» S e n a t u l u ideşi consulere in publicum înseamnă pe latineşte c h i a r şi l a P l i n i u s c e l t â n ă r!

XIII noi nu facem decât să repetăm subconştient forme şi vorbe moarte.

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate

Cine altul decât istoricul ne-ar puteă lămuri asupra acestor faptei Fireşte, în atari cercetări multe concluzii par pre­ mature o r i nu îndeajuns de convingătoare: dar aceasta e în general inevitabil în istorie, care lucrează m a i în- nainte de toate cu elemente pur spirituale, imponde­ rabile şi incalculabile.

Toate izvoarele istorice, fără nici-o excepţie — fle ele literare, monumentale, o r i etno-psiho- l e g u l c e l bătrân.

beneficiile tăritorului de șarpe pentru pierderea în greutate